Volg ons ook op:    

Groepsindeling

Naast de speelleergroep (peuters) hebben wij drie onderbouwgroepen, twee middenbouwgroepen en twee bovenbouwgroepen. Op 1 februari 2024 zitten er 157 leerlingen op de basisschool en 30 peuters op de speel- en leergroep. In het Kindcentrum krijgen dus 187 kinderen opvang en onderwijs.
 

De verdeling van de kinderen over de groepen verloopt zorgvuldig. Wij volgen hierin ons protocol voor het splitsen van groepen.

Hieronder volgen de criteria aan de hand waarvan de school beoordeelt in welke groep een leerling wordt ingedeeld. Er zijn drie groepen criteria te onderscheiden die onderling gelijkwaardig zijn. De indeling zal gebaseerd zijn op het samengaan van deze verschillende criteria. Wij streven er naar goed functionerende groepen samen te stellen, waaronder wij groepen verstaan waar een goed pedagogisch klimaat heerst en waarmee didactisch goed gewerkt kan worden.

 

1. Op leerlingniveau

o er wordt rekening gehouden met de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling

o leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden evenwichtig over de groepen verdeeld

o vriendschapsbanden vormen geen criterium voor indeling; echter wel wordt geprobeerd bevriende kinderen bij elkaar te houden behalve als de vriendschap een negatief effect heeft op de leerprestaties en het groeiproces

 

2. Op groepsniveau

we streven naar heterogene groepen voor wat betreft:

o de prestaties van leerlingen

o het leergedrag en de werkhouding

o de sociaal emotionele ontwikkeling

o een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes

o een evenwichtige verdeling van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

o er wordt gekeken naar de stabiliteit en continuïteit van de groep:

o continuïteit van het onderwijsproces voor de groep

 

3. Op schoolniveau

o uitgangspunt is het aantal formatie plaatsen die de school kan inzetten

o gekeken wordt naar de stabiliteit en de continuïteit van het onderwijsproces van de school

o er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van het aantal leerlingen over de verschillende groepen.

o er dient rekening gehouden te worden met de beschikbare ruimte

 

Op basis hiervan maken wij een zorgvuldige verdeling.