Volg ons ook op:    

Schoolgids

 

Toevoeging 22/23 (wordt in 23/24 toegevoegd aan de schoolgids)

Onderwijsovereenkomst vrijwillige ouderbijdrage 

Niet alle uitgaven worden door het ministerie vergoed. Daarom kennen alle scholen een zogenaamde vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse activiteiten zoals:

 

Schoolreisje

Kerst en andere vieringen

Sinterklaasfeest

Vader- en Moederdag

Projecten en excursies

 

Sportactiviteiten

Laatste schooldag

Culturele vorming

Schoolkamp
 

Het totaalbedrag zal door middel van automatische incasso per kwartaal worden geïncasseerd en op de rekening van De Pionier worden ontvangen. lndien u niet automatisch wilt betalen moet het bedrag per schooljaar door middel van een vooruitbetaling worden voldaan (bankrekeningnummer NL42 RABO 0137 2696 25 – Stichting Arlanta).

 

Deze overeenkomst geldt voor een jaar en wordt zonder opzegging telkens stilzwijgend verlengd tot uw kind  de school verlaat. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Er worden nooit leerlingen van activiteiten, schoolreizen of voorzieningen buitengesloten.

 

Nieuwe ouders ontvangen een brief bij in het inschrijfformulier.